Обавештење грађанима 10.02.2020.

Обавештење грађанима 10.02.2020.

Општинска управа општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе упућује грађанима општине Оџаци следеће

                                          О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Законом о накнадама за коришћење јавних добара који је ступио на снагу 15. децембра  2018. године , а примењује се од 01.јануара 2019. године а у вези са накнадом за заштиту и унапређивање животне средине  у 2020. години неће се утврђивати накнада  физичким лицима по основу коришћења стамбених и пословних зграда, станова за становање  , те сходно томе престаје обавеза плаћања исте.

Обавештавају се порески обвезници, правна лица, физичка лица и предузетници да  аконтација за плаћање локалних јавних прихода, пореза на имовину, локалне комуналне таксе  доспева 14.02.2020. године.              

Овим путем обавештавамо пореске обвезнике који имају неизмирене обавезе по основу пореза на имовину, накнаде за заштиту и унапређење животне средине , самодоприноса од пољопривреде , локалну комуналну таксу да могу у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији  поднети захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате-репрограм и остварити право да им се отпише  50 % камате на тај дуг.

У периоду плаћања дугованог пореза на рате порески обвезник је дужан да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате репрограма утврђене решењем Одељења за финансије и јавне приходе.

Физичка лица  - власници непокретности код којих је дошло до промена власништва некретнина у обавези су да поднесу нове пореске пријаве у што краћем року.

Све информације о висини дуга и захтев за одлагање дугованог пореза грађани могу добити у Општинској управи општине Оџаци, Одељење за финансије и јавне приходе, канцеларија број 15 ,19 и 20 у времену од 07 до 15 часова.

                 

                                                                         

TOP