Конкурс за доделу студентских стипендија студентима дефицитарних струка са подручја општине Оџаци за школску 2019/2020. годину

Конкурс за доделу студентских стипендија студентима дефицитарних струка са подручја општине Оџаци за школску 2019/2020. годину

На основу Решења  председника  општине  Оџаци  број  03-1-161/2019 - I од 31.10.  2019.године, Комисија за спровођење Конкурса за доделу стипендија студентима дефицитарних  струка,  расписала је 25.11.2019.године Конкурс за доделу студентских стипендија студентима дефицитарних струка са подручја општине Оџаци за школску 2019/2020. године. 

Председник Општинског већа општине Оџаци у складу са Закључком број: 06-71-5/2019-III од 12.11.2019. године, утврдио је следећа занимања као дефицитарна: 

 1. Дипл.инг.електотехнике,
 2. Дипл.инг.мехатронике,
 3. Дипл.инг.геодезије,
 4. Дипл. логопед,
 5. Дипломирани инжeњер машинства,
 6. Доктор медицине,
 7. Дипл.стручњаци информационих технологија,
 8. Дипл.инг.саобраћаја,
 9. Дипл.инг.грађевине,
 10. Дипл.инг.архитектуре,
 11. Професор физике,
 12. Професор математике.

Право на доделу стипендије може остварити студент академских и струковних студија првог и другог степена који испуњава следеће услове:

 • да има пребивалиште на територији општине Оџаци,
 • да похађа високошколску установу чији је оснивач Република Србија и чије је седиште на територији Република Србије,
 • да студира на режиму финансирања из буџета Републике Србије,
 • да нема статус апсолвента,
 • да није у радном односу и
 • да није навршио 26 година.

         

   Студенти – учесници Конкурса за доделу стипендија за школску 2019/2020. годину, који се школују за горе наведена дефицитарна занимања подносе следећа документа: 

 1. уверење о упису у другу и наредну годину студија,
 2. уверење о просеку оцена током претходне-их година студија,
 3. уверење о имовном стању, односно катастарским приходима оба родитеља или старатеља(осим за оне који су осигурани преко пољопривреде),
 4. За студенте чији је родитељ пољопривредник –уверење Пореске управе за период 01.01.-30.06.текуће године,
 5. За студенте чији је родитељ предузетник,уверење о просечним месечним примањима и уверење Пореске управе за период 01.01.-30.06.текуће године,
 6. За студенте чији је родитељ пензионер –уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о просечној пензији за период 01.01.-30.06.текуће године,
 7. За једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих или пресуда о разводу брака и потврда о висини алиментације коју плаћа бивши супружник,
 8. За кориснике социјалне помоћи –Решење Центра за социјални рад општине Оџаци,
 9. Оверена изјава о броју чланова породичног домаћинства, о непримању друге стипендије као и да ни један члан домаћинства не поседује некретнине у универзитетском центру где се факултет налази.
 10. Потврда факултета да се студент налази на режиму финансирања из буџета Републике Србије, да је први пут уписао одређену годину студија и да је стицао услов давања године за годину,
 11. Фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта.

 

 

 Рок за пријављивање на кокурс је од 25. новембра до 09. децембра 2019. године .

 

Комплетан текст Конкурса ће бити истакнут на огласној табли општинске управе општине Оџаци месних канцеларија и биће објављен посредством средстава јавног информисања као и на званичном сајту општине Оџаци, на следећем линку: https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija-studentima-deficitarnih-struka .

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се узимати у разматрање.

 

  

TOP