Jaвни позив за издавање паркинг карата за особе за инвалидитетом

Jaвни позив за издавање паркинг карата за особе за инвалидитетом

Општина Оџаци објавила је јавни позив за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом у 2019. години.

Позив је упућен заинтересованим особама са инвалидитетом и удружењима особа са инвалидитетом са територије општине Оџаци ради подношења захтева за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места.

Паркинг карту за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, могу добити: инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом; лица са трајним оштећењем организма или доњих екстремитета најмање 80 одсто; лица са мишићном дистрофијом; лица оболела од параплегије или квадриплегије; лица оболела од церебралне парализе; лица оболела од мултипла склерозе; корисници инвалидских колица; лица које имају оштећење вида најмање 90 одсто.

Право на добијање паркинг карте могу остварити и војни инвалиди који су по основу признатог својства војног инвалида I групе са 100 одсто инвалидитета – трајно остварили право на путничко моторно возило; цивилни инвалиди рата којима је признато својство цивилног инвалида рата I групе са 100 одсто инвалидитета – трајно; ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе са трајним оштећењем доњих екстремитета; војни и цивилни инвалиди рата по основу губитка вида на оба ока – 100 одсто, односно смањења обостраног вида – 90 одсто; лица са сметњама у развоју и аутизмом; лица са обољењем бубрега које захтева трајну дијализу.

Лице које жели да оствари право на добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица мора поднети захтев Општинској управи општине Оџаци – Одељењу за друштвене делатности.

Уз захтев неопходно је приложити фотокопије следећих доказа: потврде о телесном оштећењу и другу медицинску документацију; личне карта особе са инвалидитетом, односно пријаве пребивалишта за малолетно дете; саобраћајне дозволе која се води на особу са инвалидитетом или уговора о лизингу; возачке дозволе.

Уколико је власник возила родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа: потврде о телесном оштећењу и друге медицинске документације; саобраћајне дозволе или уговора о лизингу; личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решења центра за социјални рад о стављању под старатељство односно решења о хранитељству; извода из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које остварује право.

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно је поред горе наведеног поднети и фокопију извода из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера – изјаву два сведока оверену у суду или у општини.

Лице које оствари право на добијање паркинг карте за означавање возила дужно је да достави једну фотографију формата 30×35 цм, фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе.

Захтеви за коришћење паркинг карата особа са инвалидитетом могу се подносити током календарске године, а преузимају се на писарници Општинске управе у Оџацима.

TOP