Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци за 2020.годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци за 2020.годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту, Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуком о одређивању надлежности органа општине Оџаци у поступку доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођењу поступка давања у закуп , односно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Председница општине Оџаци је расписала Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци за 2020.годину.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Оџаци , на адресу: Одељење за инвестиције и јавне набавке – Канцеларија за пољопривреду Општинске управе општине Oџаци, ул. Кнез Михајлова, бр. 24. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Хајду Андрија, Тојага Светлана и Димитријевић Данка, телефон:025/466-090, email: poljoprivreda.odzaci@gmail.com или лично у просторијама Одељења за инвестиције и јавне набавке – Канцеларије за пољопривреду Општинске управе Оџаци, Улица Кнез Михајлова, бр.24, 2.спрат, канцеларија 36.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за инвестиције и јавне набавке – Канцеларије за пољопривреду Општинске управе Оџаци, Улица Кнез Михајлова, бр. 24, 2.  спрат, канцеларија 36.

Комплетан текст јавног позива може се преузети са званичне презентације општине Оџаци, путем линка:    https://www.odzaci.rs/documents/1561124196-scan.pdf

TOP