Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотовореним радним местима у 2019. години

Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотовореним радним местима у 2019. години

Општина Оџаци је у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписала Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица  из категорије теже запошљивих на новоотовореним радним местима у 2019. години.

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

 Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:

 • млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама
 • старији од 50 година који имају статус вишка запослених
 • Роми
 • особе са инвалидитетом
 • радно способни корисници новчане социјалне помоћи
 • дугорочно незапослени
 • жртве породичног насиља.
 • Жене
 • Незапослена оба родитеља

 Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 • регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

 Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:

 • послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива.

 Документација за подношење огласа, начин подношења захтева као и све остале информације заинтересована лица могу преузети путем следећег линка: 

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-poziv

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту Национaлне службе www.nsz.gov.rs  и сајту Општине www.odzaci.rs.

  Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе Филијале Сомбор, Испоставе у Оџацима или на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и сајту Општине www.odzaci.rs.

 Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у свакој организационој јединици Националне службе, као и на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и сајту Општине www.odzaci.rs.

 Јавни позив је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања, односно до утрошка  расположивих средстава.

 

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

СПИСАК ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ НЕ СУБВЕНЦИОНИШУ

TOP