ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ  НОВЧАНИХ  НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

На основу Финансијског плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања, социјалне заштите и становања Рома у оппштини Оџаци за 2022. годину, број: 011- 64/2022-III од 29.08.2022. године и Решења председника општине Оџаци број: 03-1-214/2022/ I од 14.09.2022. године,  Председник  општине Оџаци расписује:

                                                         

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА  ДОДЕЛУ   НОВЧАНИХ   НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА  ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

   

 

Право на доделу новчане накнаде – подстицаја за ученике средњих школа ромске националности са пребивалиштем на подручју општине Оџаци који испуњавају следеће услове:

 • да су ромске националности,
 • да имају пребивалиште на територији општине Оџаци,
 • да су први пут уписали прву, другу, трећу или четврту годину средње школе,
 • да су предходни разред завршили са просеком не мањим од 2,50.

 

Потребна документације по Јавном позиву:

 1. Пријава - захтев (Образац број 1) – узима се у Канцеларији за ромска питања,
 2. Потврда из Канцеларије за ромска питања да се налази у бази података о националној припадности,
 3. Потврда из школе да је први пут уписао/ла прву, другу, трећу или четврту годину,
 4. Копија или очитана лична карта пунолетног ученика, родитеља, старатеље или усвојиоца малолетног ученика,
 5. Копија картице текућег рачуна пунолетног ученика, родитеља, старатеље или усвојиоца малолетног ученика,
 6. Потврда о пребивалишту ученика,
 7. Копија сведочанства о предходно завршеном разреду.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ТРАЈЕ од 16.09.2022. године до 30.09.2022. године.                                     

 

Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе општине Оџаци, као и на званичној интернет презентацији општине Оџаци.

Подношење и пријем документације почиње од  16.09.2022.године.

Захтеви се предају са потпуном документацијом на писарници у затвореној коверти са назнаком за конкурс „Додела новчаних накнада – подстицаја за ученике средњих школа ромске националности“.

Непотпуна и неблаговремена документација се неће разматрати.                                                                                                                      

TOP