ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

На основу члана 66. став 1. тачка 9. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/2019)  и члана 8. Одлуке о буџету општине Оџаци за 2022. годину  („Службени лист општине Оџаци“ број 23/2021, 11/2022 и 17/2022),  тачке 1. Финансијског плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања, социјалне заштите и становања Рома у оппштини Оџаци за 2022. годину, број: 011- 64/2022-III од 29.08.2022. године и Решења председника општине Оџаци број: 03-1-220/I од 14.09.2022.године,

 Председник  општине Оџаци објављује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНИХ   НАКНАДА-ПОДСТИЦАЈА  ЗА  ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ              РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

 

Право на доделу новчане надокнаде - подстицаја за талентовану децу ромске националности са пребивалиштем на подручју општине Оџаци који испуњавају следеће услове:

  • Да су ромске националности,
  • Да имају пребивалиште на територији општине Оџаци,
  • Да су остварили запажене резултате на такмичењима из области: образовања културе, спорта и музичких стваралаштва у ваншколским активностима.

 

Потребна документације по Јавном позиву:

  1. Пријава- захтев (образац број 1) – узима се у канцеларији за ромска питања;
  2. Доказ о постигнутим резултатима са такмичења (копија диплома, признања итд.);
  3. Копија или очитана лична карта једног од родитеља, усвојиоца или старатеља и потврда о пребивалишту за талентовану децу ромске националности за кога се подноси захтев;
  4. Потврда из Канцеларије за ромска питања да се налази у бази података о националној припадности;
  5. Копија картице текућег рачуна једног од родитеља, усвојиоца или старатеља.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН  од 16.09.2022 до 30.09.2022 године.  

Јавни позив објавити на огласној табли  Општинске управе општине Оџаци и на званичној интернет страници општине Оџаци.

Подношење и пријем документације почиње од 16.09.2022  године.                                      

Захтеви се предају са потпуном документацијом на писарници у затвореној коверти са назнаком за конкурс „Подршка талентованој деци ромске националности“.

Непотпуна и неблаговремена документација се неће разматрати.

TOP