Јавни позив лицима са инвалидитетом за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом

Јавни позив лицима са инвалидитетом за остваривање права на издавање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом

На основу  Закључка Општинског већа о утврђивању услова за добијање налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом број 06-1-4/2016-III  од 21.01.2016.године, дана 11.01.2021.године

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2021 .ГОДИНИ

 

 

 

Општина Оџаци упућује јавни позив заинтересованим особама са инвалидитетом и удржењима особа са инвалидитетом са територије општине Оџаци ради подношења захтева за издавање потврде о испуњености услова за коришћење паркинг места.

 

 

1.ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Паркинг карту за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, могу добити :

- инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,

 -лица са трајним  оштећењем организма или доњих екстремитета најмање 80%

      - лица са мишићном дистрофијом,

      -лица оболела од параплегије или квадриплегије,

      - лица оболела од церебралне парализе,

      - лица оболела од мултипла склерозе

      - корисници инвалидских колица,

      - лица  које имају оштећење вида најмање 90%,

      - војни инвалиди који су по основу признатог својства војног инвалида  I групе са 100% инвалидитета-трајно остварили право на путничко моторно возило,

      - цивилни инвалиди рата којима је признато својство цивилног инвалида  рата I групе са 100% инвалидитета-трајно,

      - ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе са трајним  оштећењем  доњих екстремитета

      - војни и цивилни инвалиди рата по основу губитка вида на оба ока-100% односно смањења обостраног вида 90%,

      - лица сметњама у развоју и аутизмом,

      - лица са обољењем бубрега које захтевају трајну дијализу.

 

2.ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА - РОК И НАЧИН

 

            Лице које жели да оствари право за добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица мора поднети Општинској Управи општине Оџаци-Оделењу за друштвене делатности, захтев за издавање потврде о испуњености услова за добијање паркинг карте за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом,  у складу са овим Јавним позивом.

Уз захтев из става 1.  ове тачке неопходно је приложити фотокопије следећих доказа :

            -потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

            - лична карта особе са инвалидитетом, односно пријава пребивалишта за малолетно дете,

            - саобраћајна дозвола која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу,

            - возачка дозволе

            Уколико је власник возила родитељ,старатељ или хранитељ лица које остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа:

            -потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

            - саобраћајна дозвола или уговор о лизингу

            - личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење центра за социјални рад о стављању под старатељство односно решење о хранитељству

            -извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које остварује право

            Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно поред горе наведеног поднети и фокопије следећих доказа:

            -извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера-изјава 2 сведока оверена у суду или у општини.

            Лице које оствари право на добијање паркинг карте за означавање возила дужно је да достави једну фотографију формата 30x35 цм, фотокопију личне карте и саобраћјне дозволе.

            Лице које је већ остварило право на паркинг карту у претходном периоду , подноси захтев за остваривање права и изјаву да се ништа није променило у односу на претходну годину.

Ако је лице променило аутомобил или регистарске таблице потребно је доставити нову очитану саобраћајну дозволу.

            Захтеви за коришћење паркинг карата особа са инвалидитетом могу се подносити током календарске године,а  преузимају се у згради Општинске управе општине Оџаци Кнез Михајлова број 24 Оџаци (писарница).    

Захтеви  са  потребном документацијом предају се на писарници Општинске управе општине Оџаци, са назнаком за „ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА  ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА“

TOP