Јавни оглас за давање на коришћење грађевинског земљишта

Јавни оглас за давање на коришћење грађевинског земљишта

На основу члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број: 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Препоруке Општинског већа општине Оџаци бр. 06- 2-1 /2019-III од 10. 01. 2019. године, Начелник Општинске управе општине Оџаци  је дана 11.01.2019. године расписао Јавни позив за давање на коришћење грађевинског земљишта на одређено време за пољопривредну производњу до његовог привођења намени прикупљањем писаних понуда. 

Комплетан текст Јавног огласа може се прочитати путем следећег линка: 

https://www.odzaci.rs/documents/1547204809-img11-01-2019-0001.pdf

Попуњен и оверен образац понуде се може преузети сваког радног дана  од 07:00 до 15:00 часова на шалтеру бр. 5 у новој згради Општинске управе општине Оџаци или путем линка: 

https://www.odzaci.rs/documents/1547204805-img11-01-2019-0002.pdf

 

 

 

TOP