Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 02.05.2020. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

  1. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних овим закључком.
  2. Док бораве у парковима и на јавним површинама из става I. грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују превентивне мере, које подрaзумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.
  3. Задужује се Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине да врши појачан надзор над спровођењем мера из тачке II овог закључка.
  4. Привремене мере из овог закључка остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 или док се одлуком Владе Републике Србије у зависности од епидемиолошке ситуације мере другачије не одреде.

 ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК ЗАКЉУЧКА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP