JAVNI POZIV ZA DODELU  NOVČANIH  NAKNADA-PODSTICAJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI SA TERITORIJE OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA-PODSTICAJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI SA TERITORIJE OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

Na osnovu Finansijskog plana za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja, socijalne zaštite i stanovanja Roma u oppštini Odžaci za 2022. godinu, broj: 011- 64/2022-III od 29.08.2022. godine i Rešenja predsednika opštine Odžaci broj: 03-1-214/2022/ I od 14.09.2022. godine,  Predsednik  opštine Odžaci raspisuje:

                                                         

 

JAVNI POZIV

 

ZA  DODELU   NOVČANIH   NAKNADA-PODSTICAJA  ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI SA TERITORIJE OPŠTINE ODŽACI ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

   

 

Pravo na dodelu novčane naknade – podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su romske nacionalnosti,
 • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
 • da su prvi put upisali prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu srednje škole,
 • da su predhodni razred završili sa prosekom ne manjim od 2,50.

 

Potrebna dokumentacije po Javnom pozivu:

 1. Prijava - zahtev (Obrazac broj 1) – uzima se u Kancelariji za romska pitanja,
 2. Potvrda iz Kancelarije za romska pitanja da se nalazi u bazi podataka o nacionalnoj pripadnosti,
 3. Potvrda iz škole da je prvi put upisao/la prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu,
 4. Kopija ili očitana lična karta punoletnog učenika, roditelja, staratelje ili usvojioca maloletnog učenika,
 5. Kopija kartice tekućeg računa punoletnog učenika, roditelja, staratelje ili usvojioca maloletnog učenika,
 6. Potvrda o prebivalištu učenika,
 7. Kopija svedočanstva o predhodno završenom razredu.

 

JAVNI POZIV  TRAJE od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine.                                     

 

Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Odžaci, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci.

Podnošenje i prijem dokumentacije počinje od  16.09.2022.godine.

Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom za konkurs „Dodela novčanih naknada – podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti“.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.                                                                                                                      

TOP