Радна тела

За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова у складу са Пословником Скупштине, Скупштина образује стална и повремена радна тела Скупштине.

Мандат сталних радних тела траје четири године

1. Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Оџаци бирају се:

- Валент Јасмина, 
- Поповић Рајко,
- Јовановић Лидија,
- Познић Здравко и
- Матовић Марија.

2. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта:

- Власко Грујичић,
- Драгана Бубало,
- Селма Николић,
- Јелена Лопушина,
- Звездан Миљковић

3. Савет за буџет и финасије:

- Данилов Биљана,
- Ристић Слађан,
- Миладиновић Милан,
- Николић Вишња,
- Рајачић Дубравка.

4. Савет за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине:

- Стаменковић Тијана,
- Попов Милош,
- Лазор Мирко,
- Мудри Јарослав,
- Михаљ Вилијам.

5.Савет за образовање, културу, физичку културу и информисање:

- Прибић Сандра,
- Ђукић Драгана,
- Савић Лазар,
- Павловић Никола,
- Величковић Драгана.

6.Мандатно – имунитетска комисија:

- Тркуља Милица,
- Гергељ Стеван,
- Милутиновић Милош.

7.Комисија за представке и жалбе:

- Родић Славко,
- Игњатовић Горан,
- Божанић Божидар.

TOP