Расписан Оглас за јавно надметање за давање на коришћење грађевинског земљишта у радној зони у Каравукову

 На основу члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број: 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), Препоруке Општинског већа општине Оџаци бр. 06-76-1/2017-III од 25.12.2017. године и Oдлуке Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп грађевинског земљишта за пољопривредну производњу и испашу домаћих животиња до привођења намени o висини почетне цене накнаде за коришћење грађевинског земљишта за испашу домаћих животиња у радној зони у Каравукову од датума 18.07.2019. године, Начелник Општинске управе општине Оџаци расписује 

 ОГЛАС

 ЗА  ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ПРИКУПЉАЊЕМ  ПИСАНИХ  ПОНУДА  ЗА  ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА ЗА  ИСПАШУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У РАДНОЈ ЗОНИ У КАРАВУКОВУ

 I  ПРЕДМЕТ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА

Расписује се Оглас за јавно надметање прикупљањем писаних понуда  за давање на коришћење грађевинског земљишта за испашу домаћих животиња, на одређено време, до 31.05.2020. године, у радној зони у Каравукову (у даљем тексту: Оглас), за локације које обухватају следеће парцеле:

 

 Број локације

Парцеле  обухваћене локацијом

Површина парцела које се

дају на коришћење

Почетна цена накнаде за коришћење

земљишта

(у динарима)

 

        Депозит

1.

2528 / 1

2528 / 2

2528 / 4

2528 / 12

2528 / 13

2528 / 15

2528 / 16

2528 / 17

31ha 40а 88m²

109.931,00

10.993,00

2.

2527 / 10

2527 / 11

2527 / 12

2527 / 13

2527 / 14

2528 / 5

2528 / 6

19ha 79а  68m²

69.289,00

6.930,00

3.

2528 / 7

2528 / 8

2528 / 9

2528 / 10

12ha  53а 01m²

43.855,00

4.386,00

4.

2527 / 1

2527 / 2

2527 / 3

26ha  78а  70m²

93.755,00

9.376,00

5.

2525 / 1

2525 / 2

2525 / 3

2527 / 4

29ha  18а 78m²

102.157,00

10.216,00

Земљиште у радној зони у Каравукову даје ce на коришћење искључиво за испашу домаћих животиња и кошење до истека рока на који се закључује Уговор и не може се користити у друге сврхе.

Постављање привремених монтажних објеката (кућица, надстрешница, ограда,...) није дозвољено без претходног писменог одобрења даваоца земљишта.

Увид у положај локација може се извршити сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова у Оџацима, у поткровљу нове зграде Општинске управе, ул. Кнез Михајлова  бр. 24

             Контакт особе:  Петар Смишек,   тел. 064/803-7-802,

                                      Андрија Хајду,    тел.064/803-7-623

Све парцеле се на коришћење дају у виђеном стању, а корисник се не може позивати на физичке недостатке парцела.

Све трошкове који настану по основу коришћења грађевинског земљишта за кошење и испашу домаћих животиња сносиће лице које то земљиште добије на коришћење.

 Земљиште које се даје по основу овог Огласа не може се уступити и дати другом лицу на коришћење.   

 II  УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ  НА ЈАВНИ ОГЛАС

Право учешћа у јавном надметању прикупљањем писаних понуда за давање на коришћење грађевинског земљишта у радној зони у Каравукову имају физичка лица са пребивалиштем на територији општине Оџаци и правна лица чија су пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, односно Регистар привредних субјеката - уз активан статус од годину дана, а која су лоцирана на територији општине Оџаци.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама, и то:

-за физичка лица:очитана лична карта и извод из Регистра пољопривредних газдинстава;     -за правна лица: извод из Регистра правних субјеката (не старији од 6 месеци до дана објављивања Огласа).

Понуђачи су дужни да на дан отварања понуда дају комисији на увид личну карту (физичка лица), односно оверену пуномоћ (за правна лица).

Понуђачи су дужни да приликом отварања понуда на увид доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу.

Износи депозита назначени у табели и уплаћују се за свако надметање (за сваку локацију) посебно.

Уплата  депозита:   рачун број:  840-727804-89

                                           позив на број:  08  224

                                           сврха уплате:  гарантни износ

                                           прималац:  депозит за јавно надметања

За све понуђаче, осим најповољнијег, одмах  након завршетка јавног надметања биће покренут поступак враћања уплаћеног депозита. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит биће урачунат у износ понуђене накнаде за коришћење земљишта.

Уплаћени депозит неће бити враћен у случају да : 

 • најповољнији понуђач одустане од закључења уговора у року који је предвиђеним Огласом,
 • понуђач буде удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине, одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања.

 Један понуђач може се пријавити- доставити понуде за једну или више локација.

 III  ПРИЈАВА  ЗА  ЈАВНО  НАДМЕТАЊЕ

Да би заинтересовано лице учествовало на јавном надметању, потребно је да поднесе уредну пријаву, која садржи следећу документацију:   

 1. Попуњени и оверени формулар за пријављивање (образац формулара може се преузети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова на шалтеру бр. 5 у новој згради Општинске управе општине Оџаци),
 2. Доказ о уплати депозита,
 3. За физичка лица- очитану личну карту и извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 4. За правна лица - извод из Регистра правних субјеката (не старији од 6 месеци до дана објављивања Огласа).

 IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 Пријава се подноси у запечаћеној коверти на којој мора бити читко написано:

 предња страна:

 • Комисији за спровођење поступка за давање на коришћење грађевинског земљишта на одређено време ,
 • Општина Оџаци, Кнез Михајлова бр 24,
 • Уписати обавезну назнаку: ''ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ !''
 • Број локације: (број из прве колоне, нпр. КАРАВУКОВО 4, ...)

             задња страна:

 • име и презиме / назив и адреса понуђача.

 За сваку локацију подносилац попуњава посебан формулар за пријављивање.

  V  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВА

 Пријаве (затворене коверте са документацијом) могу се подносити до  29. 07. 2019. године (понедељак), до 15:00  часова на шалтер бр. 5  Општинске управе општине Оџаци, нова зграда, Кнез Михајлова бр. 24, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Благовременима  ће се сматрати све пријаве које стигну на горе наведену адресу до наведеног рока, без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Пријаве које стигну после наведеног  рока неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене; непотпуне пријаве  биће одбачене.

 VI  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се у Оџацима, у згради Општинске управе општине Oџаци, адреса: Кнез Михајлова 24, у сали Општинског већа (стара зграда Општине, I спрат), у уторак, 30.07.2019. године, са почетком у 11:00 часова, према нумерацији локација назначених у табели.

Отварање понуда одржаће се уколико благовремено буде достављена најмање једна пријава.

Право да присуствују отварању понуда имају сви понуђачи и остала заинтересована лица.

 VII НАЈПОВОЉНИЈИ  ПОНУЂАЧ

Најповољнији понуђач је понуђач који је понудио највишу цену накнаде за коришћење земљишта у односу на почетну цену накнаде, назначену у табели.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену накнаде, предност  има онај понуђач чија је понуда прва пристигла на овај Оглас.

 VIII  ПЛАЋАЊЕ  НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Уплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта представља услов за закључење сваког појединачног Уговора о коришћењу грађевинског земљишта на одређено време (даље: Уговор).

Накнада за коришћење грађевинског земљишта, умањена за уплаћени износ депозита, плаћа се у целости, пре закључења Уговора, при чему је корисник дужан приложити доказ о уплати.

 Накнада за коришћење земљишта уплаћује се на:

  РАЧУН БРОЈ :  840-742153843-66

 ПОЗИВ НА БРОЈ: 08   224

 СВРХА  УПЛАТЕ: Накнада за коришћење грађевинског земљишта - локација бр._

 ПРИМАЛАЦ:  Буџет општине Оџаци.

 IX  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА И УСЛОВ ЗА ПРЕВРЕМЕНИ РАСКИД УГОВОРА

 Рок за закључење Уговора је до датума 08.08.2019. године.

 Уговором се одређују услови под којима ће најповољнији понуђач користити грађевинско земљиште у периоду предвиђеним овим Огласом.

 У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора, или не изврши уплату накнаде предвиђену у тачки VIII Огласа, закључење Уговора може се понудити следећем најповољнијем понуђачу- уз услов да накнаду коју је назначио у понуди уплати у року од 48 часова (у складу са тачком VIII Огласа) и закључи Уговор у року од 5 дана, рачунајући од првог наредног дана од уплаћене накнаде.

 У случају да давалац земљишта има потребу да грађевинско земљиште дато  на коришћење приведе намени пре истека периода који је назначен Уговору, Уговор ће се  раскинути са даном који означи давалац земљишта. Давалац земљишта дужан је да о томе известити најмање 15 дана пре датума са којим раскида Уговор.

У случају да давалац земљишта има потребу да грађевинско земљиште, издато на коришћење приведе намени пре истека периода који је назначен Уговору, кориснику ће бити враћен део новчаних средстава од уплаћене накнаде за коришћење, зависно од датума раскида. Корисник је, у овом случају, у обавези да животиње склони са испаше у року од 2 (два) дана, рачунајући од дана добијања Обавештења о привођењу земљишта намени.

Корисник може раскинути Уговор и пре истека рока који је назначен у Уговору, без права на накнаду штете.

Након закључења Уговора, давалац грађевинског земљишта и најповољнији понуђачи усагласиће се око датума увођења у посед, који мора да се обави најкасније до 15.08.2019. године.

  X ОБЈАВЉИВАЊЕ  ОГЛАСА

 Овај Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине  Оџаци и огласним таблама месних канцеларија у насељеним местима општине Оџаци, у средствима информисања на територији општине Оџаци као и на интернет порталу општине Оџаци www.odzaci.rs

 

 

 

                                                                    Начелник Општинске управе

                                                                дипл.правник Недељко Вученовић

TOP