Р А Н И Ј А В Н И У В И Д У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА бр. 60, 61 и 68 у РАТКОВУ

Општинска управа општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи   („Службeни глaсник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и закључком Комисије за планове Скупштине општине Оџаци број 02-104/2019-II од 09.02.2022. године

 

о г л а ш а в а

Р А Н И    Ј А В Н И    У В И Д 

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА бр. 60, 61 и 68 у РАТКОВУ

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22. фебруара до 08. марта 2022.године.

 

Материјал за рани јавни увид ће бити изложен у згради Општине Оџаци - просторије Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове у времену од 8 до 13 часова, као и на званичној интернет страници општине Оџаци http://www.odzaci.rs.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине Оџаци о изради Плана детаљне регулације дела блока бр. 60, 61 и 68 у Раткову (“Сл. лист општине Оџаци “ број 16/2017).

Општинска управа општине Оџаци, као носилац израде предметног планског документа организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања.

Заинтересована правна и физичка лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Општинској управи општине Оџаци, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, Кнез Михајлова 24, Оџаци, у току трајања раног јавног увида, закључно са 08. мартом 2022. Године.

TOP