Оглас за остваривање права на регресирање трошкова превоза редовних ученика средњих школа

На основу Закључка општинског већа општине Оџаци, број 06-57-16/2019-III од 05.09.2019.године, Председник општине расписује

 О Г Л А С

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, КОЈИ СТАНУЈУ У МЕСТУ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ШКОЛА И ПУТУЈУ ВИКЕНДОМ А ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА НАСТАВНУ 2019/2020 ГОДИНУ

 УСЛОВИ:

Право на повластицу имају редовни ученици средњих школа, који имају пребивалиште на територији општине Оџаци и који током школске године станују у месту где је седиште школе (користе смештај у ученичком дому или приватном смештају) и користе јавни превоз викендом за долазак кући и повратак у школу.

НАЧИН:

Регресирање путних трошкова остварује се на следећи начин:

-ученици који испуне услов остварују право на накнаду трошкова превоза у висини пуне  цене возне повратне карте на релацијама где исти саобраћа, а на релацијама где нема возног превоза у висини пуне цене аутобуске викенд карте у јавном саобраћају.

У случају да ученик мења два превоза (аутобус и воз) од школе до места пребивалишта, остварује право на накнаду-регресирање трошкова превоза само на релацији на којој саобраћа воз.

Регресирање-накнада трошкова возне повратне карте вршиће се уплатом на текући рачун  једног од родитеља ученика, након достављања оригинал превозних карата Одељењу за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци. Возне карте се морају доставити најкасније до 10.у месецу за претходни месец.

Пријава и остала конкурсна документа односно захтеви ученика за доделу повластица на месечне карте подносе се на шалтеру број 6 Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ПО ОГЛАСУ:

Уз захтев који се узима на шалтеру број 6 општинског Услужног центра Општинске управа општине Оџаци, прилаже се:

  1. Пријава пребивалишта или копија личне карте-за ученике који путују викендом;
  2. Потврда о упису у школу,
  3. Потврда из ученичког дома да ученик користи услуге смештаја или изјава да ученик станује ван места пребивалишта и путује викендом кући-изјаву даје родитељ усмено на записник у Одељењу друштвених делатности.
  4. Фотокопија личне карте једног од родитеља и фотокопија његовог текућег рачуна.

 ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 09.09.2019. ДО 23.09.2019. године.

Оглас објавити на огласној табли свих месних канцеларија, средњих школа (Гимназија и Техничка школа) и преко средстава јавног информисања.

Подношење и пријем документације почиње 09.09.2019.године.

Захтеви се предају на шалтеру број 6 Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.

Неблаговремени и непотпуни захтеви, неће се разматрати.

За све додатне информације обратити се на број телефона 025/466-013.

 

                                                                              Председник општине,

                                                                            мр Латинка Васиљковић

 

 

TOP