Оглас за остваривање права на рефундацију трошкова смештаја

На основу Закључка општинског већа општине Оџаци, број 06-57-15/2019-III од 05.09.2019.године, Председник општине расписује

О Г Л А С

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА НАСТАВНУ 2019/2020 ГОДИНУ

 Услови за остваривање права:

Право на рефундацију трошкова смештаја у ученички дом остварују редовни ученици средњих школа са пребивалиштем на подручју општине Оџаци који испуњавају следеће услове:

 • Да су из породице самохраног родитеља корисника новчано-социјалне помоћи или
 • из породице сaмохраног родитеља корисника права на дечији додатак

Потребна документација по огласу

 • Пријава-захтев (образац бр. 1) узима се у приземљу нове зграде општине (шалтер бр.6 услужног центра општинске управе општине Оџаци)
 • Потврда из школе да је редован ученик;
 • Потврда из ученичког дома да користи услуге домског смештаја;
 • Фотокопија личне карте ученика или пријава пребивалишта;
 • Фотокопија личне карте родитеља на чији рачун ће се уплаћивати рефундација трошкова;
 • Уверење из Центра за соц.рад да је (самохрани родитељ) корисник права на нсп;
 • Фотокопија Решења да је (самохрани родитељ) корисник права на дечији додатак и
 • Фотокопија текућег рачуна родитеља

 ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 09.09.2018. ДО 23.09.2019. године.

 • Оглас објавити на сајту општине Оџаци, огласној табли општинске управе Оџаци, огласним таблама свих месних канцеларијаи преко средстава јавног информисања.
 • Подношење и пријем документације почиње 09.09.2019.године.
 • Захтеви се предају на шалтеру број 6 Услужног центра Општинске управе општине Оџаци.
 • Неблаговремени и непотпуни захтеви, неће се разматрати.
 • За све додатне информације обратити се на број телефона 025/466-013.

 

                                                                             Председник општине,

                                                                           мр Латинка Васиљковић

 

TOP