Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у Оџацима 2020.

На онову члана 145. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 47. И 48. Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера (''Службени лист општине Оџаци'', број 09/2019) и Одлуке о расписивању огласа о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката привременог карактера-гараже на површинама јавне намене у Оџацима број 03-2-17/2020-IV од 24.01.2020.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката, објављује:

 

                                        

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОЏАЦИМА.

 

 

 1. У складу са Предлогом плана диспозиције гаража у блоку 37 у Оџацима који је саставни део овог огласа, издају се у закуп локације за постављање монтажних објеката – гараже на површинама јавне намене и то за четири локације у Оџацима у улици Змај Јовина у II зони, на период од 5 година.
 2. Површина локације за постављање монтажног објекта – гараже је 25,40 m2, а планиране гараже максимално 15 m².
 3. Све локације се дају на коришћење са постојећим стањем, а подлогу на коју се поставља гаража израђује закупац.
 4. Висина почетног износа закупнине у јавном надметању за наведене локације је 16 дин/m2 месечно.
 5. Висина гарантног износа за учешће на огласу утврђује се у износу 50% почетног износа једне месечне закупнине за сваку локацију за коју се учествује на огласу, што износи 203,00 динара.
 6. Пријаве на оглас подносе се писменим путем у затвореној коверти на адресу: Општина Оџаци, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката, ул. Кнез Михајлова 24, Оџаци, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ –ПОНУДА.
 7. Подношење писаних понуда је у року од 8 дана од дана објављивања јавног огласа на сајту општине Оџаци, односно до 02.2020.године (уторак) до 12 часова.

 

 1. Документација која се прилаже уз понуду:
 2. Уредно попуњен образац понуде
 3. Доказ о уплати (уплатницу) гарантног износа за учешће на огласу

Број рачуна: 840-727804-89

Сврха уплате: Гарантни износ за гаражу

Прималац: Депозит од јавног надметања

Позив на број: 08  224

 

 1. У једној коверти може да се налази понуда само за једну локацију.
 2. Отварање понуда ће се одржати 05.02.2020.године (среда) у 11 часова.
 3. Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.
 4. Сматраће се да је поступак прикупљања писмених понуда успео уколико је приспела најмање једна исправна понуда.
 5. Најповољнији понуђач је лице односно подносилац понуде који је, уз испуњење свих услова из јавног огласа, понудио највећи износ закупнине за коришћење локације.
 6. Уколико два или више понуђача понуде исти износ, предност има понуђач чија је понуда раније достављена.
 7. По спроведеном поступку Комисија доноси Одлуку о давању на коришћење површина јавне намене ради постављања гаража и доставља свим учесницима по огласу.
 8. Понуђач је дужан да пре доношења Одлуке о додели локације достави доказ да је измирио све пореске обавезе и друге накнаде према буџету општине Оџаци.
 9. Сваки учесник на јавном огласу може уложити приговор на одлуку Комисије у року од 8 дана од дана њеног пријема.
 10. По приговору одлучује Општинско веће општине Оџаци
 11. Понуђач који је одлуком добио у закуп површину јавне намене ради постављања гараже дужан је да са Општинском управом општине Оџаци закључи Уговор у року од 15 дана од дана достављања коначне одлуке.
 12. Уколико понуђач не закључи Уговор у року, својом кривицом или одустане од закупа, гарантни износ за учешће на огласу се не враћа.
 13. Учеснику огласа коме није додељена локација враћа се уплаћени гарантни износ.
 14. Закупац монтажни објекат мора поставити у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења Уговора.
 15. За ближа обавештења заинтересовани се могу обратити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове.
 16. Оглас о јавном надметању за издавање у закуп локација за постављање монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у Оџацима биће истакнут на сајту општине Оџаци, огласним таблама Општинске управе општине Оџаци и Месне заједнице Оџаци.

 

 

Број:03-2-365/2017-IV

Дана:27.01.2020.године

ОЏАЦИ

 

 

                     КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

TOP