Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи, социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је једнократна новчана помоћ (у даљем тексту Помоћ). 

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица (са важећом избегличком легитимацијом) и породице интерно расељених лица, са боравиштем на територији општине Оџаци. Једна породица може да оствари право на једну категорију помоћи, уколико испуњава услове и критеријуме за доделу Помоћи.

 

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

            Потребно је да подносилац захтева има статус избеглог лица (ВАЖЕЋА ИЗБЕГЛИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА) односно да је евидентиран као интерно расељено лице са боравиштем на територији општине Оџаци.

Комисија припрема прелиминарну листу социјално најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица према степену социјално-материјалне угрожености породице, а предност ће имати лица која испуњавају неке од следећих критеријума:

 • да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи јавном позиву,
 • једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,

3.трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,

4.породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,

5.домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),

6.домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа,активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес,хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама,системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,лица ометена у развоју итд.)

7.вишегенерацијско домаћинство,

8.лица (деца) смештена у хранитељским породицама,

9.домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),

10.једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,

11.породице где је дошло до насиља у породици,

12.за породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

                        

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, подносилац је дужан да    достави следеће доказе на увид: 

 1. избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,
 • за остале чланове домаћинства личну карту/избегличку легитимацију (за пунолетне) и извод из матичне књиге рођених (за малолетне),
 • доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),
 • медицинска документација,
 • решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
 • жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

 

 Докази које је подносилац пријаве дужан да достави уз захтев за доделу помоћи подносе се у фотокопији, а Комисија може да затражи оригинална документа на увид.

Захтеве који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

 

 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ

 

Комисија врши одабир корисника Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену, водећи рачуна о следећем реду првенства:

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/студентима до 26 година на редовном школовању,                                                                 
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи дану објављивања јавног позива.

 

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у виду једнократне новчане помоћи која се објављује на огласној табли у згради Општинске управе.

 

На основу Одлуке Комисија ће проследити оверен и потписан списак корисника једнократне новчане помоћи, донатору односно Комесаријату за избеглице и миграције РС.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријавни образац - захтев за доделу помоћи, преузима се у канцеларији бр.4, приземље нове зграде Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24 . Пријаве се  подносе у  Услужном центру Општинске управе (приземље нове зграде Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, Оџаци), шалтер 2, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:

Општинска управа општине Оџаци

Кнез Михајлова 24

25250 Оџаци

са назнаком  „Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Оџаци“.

 

РОКОВИ

Јавни позив се објављује на огласној табли у згради Општинске управе општине Оџаци као и на сајту општине Оџаци, www.odzaci.rs

 

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 19.02. 2021.године.

 

 

TOP