Јавни позив пољопривредним произвођачима са територије општине Оџаци

Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Оџаци (у даљем тексту: општина), који су заинтересовани за пољопривредне краткорочне кредите код пословних банака за набавку обртних средстава, на период од 12 месеци, уз учешће општине у субвенционисању камате и /или накнаде, у висини 100 %.

Банка која је испунила услове Јавног позива који је расписао Председник општине и која ће одобравати пољопривредним газдинствима субвенционисане кредите за набавку обртних   средстава је:

                                   ВОЈВОЂАНСКА БАНКА  АД НОВИ САД

 Укупна средства за субвенционисање камата и /или накнада на одобрене краткорочне кредите  износе 3.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2019.годину.

 II  Право и услови учешћа на јавном позиву имају:

- физичко лице-носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор филијале Оџаци- експозитура Оџаци у складу са Правилником о упису у регистар, пољопривредних газдинстава ("Службени гласник Републике Србије", број 17/13, 102/15 и 6/2016) и које нема заостала дуговања на име пореза и других изворних јавних прихода према општини Оџаци.

 Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 100.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци, без валутне клаузуле.

Банка са којом је општина закључила Уговор о пословној сарадњи подносиоцу захтева (кориснику кредита) може одобрити само један кредит који може обухватити више намена.

Право на субвенционисање камате и /или накнаде се може остварити за реализацију текућих сезонских активности у пољопривредној производњи, односно обртна  средства - за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго), набавку  грла за тов у сточарској производњи  и финансирање пчеларске производње.

 III  Потребна документација

- пријава за учешће по јавном позиву,

- Потврда о активном статусу за 2019.годину, не старије од 6 месеци (Управа за трезор, експозитура Оџаци);

- Фотокопија личне карте (очитане), односно потврду МУП-а о месту пребивалишта,

- Потврда о измиреним порезима и других изворних јавних прихода према општини не старија од 15 дана (Одељење за финансије и јавне приходе Општинске управе Оџаци),

- изјаву подносиоца захтева да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

- доказ да подносилац захтева- физичко лице носилац пољопривредног газдинства у свом власништви има до  10ха  пољопривредног земљишта- уверење из катастра

У случају потребе, од подносиоца пријаве може се тражити додатна документација.

 

IV  Начин подношења пријава

Пријаве за учешће на јавном позиву са потребном документацијом подносе се предајом на писарници Општинске управе општине Оџаци , Кнез Михајлова 24, Оџаци, у затвореној коверти са назнаком "Пријава за субвенционисање камата и /или накнада за краткорочне пољопривредне кредите за 2019. годину" и напоменом „Не отварати!“.

Пријаве које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене.

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2019.године.

 Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане, неће се разматрати.

Поднете пријаве разматраће посебно формирана Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Оџаци за 2019.годину за краткорочно кредитирање пољопривредне производње ( у даљем тексту: Комисија). Комисија пријаве  разматра по редоследу пристизања.

Након разматрања приспелих пријава Комисија ће подносиоцима пријава који испуне услове за одобрење кредита са субвенционисаном каматом и /или накнадом издати писану Сагласност о испуњености услова за отпочињање поступка тражења субвенционисаних кредита код пословне банке из тачке I. овог јавног позива, у складу са одредбама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Оџаци за 2019.годину, а по редоследу пријема пријава.

Приликом подошења кредитног захтева банци, подносилац захтева доставља Сагласност општине.

По доношењу одлуке о додели средстава Комисија ће контактирати само оне подносиоце пријава којима су средства одобрена.

Исплата средстава вршиће се на основу Уговора о пословној сарадњи на  рачун банке из тачке I. овог јавног позива.

Текст јавног позива биће објављен на интернет страници општине  www.odzaci.rs , локалном листу Наше новине, интернет страници Информативног центра Оџаци и на огласним таблама месних заједница.

 Додатне информације могу се добити на телефон: 025/466-090

 Конкурсна документација се не враћа.

TOP