Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на К.П. 6036/9 и 6036/19 К.О. Оџаци

TOP