Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места 04 новембар

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. закон), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије 51 за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.112-6426/2019 од: 26.06.2019. године, начелник Општинске управе општине Оџаци расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24 Оџаци.

 

II Радно место које се попуњава

 1. Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области друштвених делатности
 2. Извршилац на пословима у области спорта и културе
 3. Извршилац за управно-правне послове и послове на извршењу решења у области инспекцијског надзора

 

 III Опис послова радног места:

 Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области друштвених делатности

Учествује у планирању буџета у области друштвених делатности у сарадњи са Одељењем за финансије и привреду. Прати рад у свим установама у области друштвених делатности, ради на изради и контроли финансијских планова за образовање, културу, спорт, друштвену бригу о деци, фонд за ПП, социјалну заштиту, информисање, примарну здравствену заштиту, прати инвестициона одржавања, боравак деце у специјалним школама, води послове за фонд за ПП,обавља послове по налогу надлежних министарстава из области друштвене бриге о деци (податке за основно и средње образовање) послове ученичко студентског стандарда као и друге послове из ове области и друге послове које му повери руководилац Одељења.

 

Извршилац на пословима у области спорта и културе

Учествује у пословима заштите културних добара на територији општине. Координација са спортским удружењима и школама у популаризацији и развоју спорта. Учествује у обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта и омладине. Учествује у поступку доделе средстава из буџета општине, односно одобравање програма за задовољење потреба грађана у области спорта на територији општине. Прати организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја од општину. Прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, савезима,удружењима за младе и обавља све друге послове из ове области по налогу руководиоца Одељења.

  

Извршилац за управно-правне послове и послове на извршењу решења у области инспекцијског надзора

Пружа стручну помоћ при вођењу управног поступка од стране инспектора и сарађује са њима, обрађује пријаве инспектора, прати предмете по пријавама код општинског органа за прекршаје, даје мишљење о прописима који се односе на рад инспектора. Даје мишљења и објашњења Закона и подзаконских аката и осталих прописа из области грађевинарства, комуналних делатности, заштите животне средине, енергетике, саобраћаја и спорта. Обавља послове легализације бесправно изграђених објеката. Врши попис и води евиденцију незаконито изграђених објеката. Пружа стручну помоћ из своје области у раду Одељења и Општинске управе. Припрема решења у сарадсњи са инспектором, по приговору, води првостепени поступак, доставља списе предмета по поднетим захтевим; одлучује о прекиду поступка; припрема нацрте решења на жалбе где је другостепени орган Општинско веће; припрема извештаје и информације, води евиденције из делокруга Одељења. Организује и стара се о извршењу извршних или коначних решења из делокруга Одељења. Непосредно организује и присуствује административном извршењу решења и сачињава записник, сарађује са другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања послова; обавештава и даје информације непосредним извршиоцима за извршење решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења решења; уручује странкама решења или закључке из делокруга Одељења.

  

IV Услови за рад на радном месту

 Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области друштвених делатности

Стечено високо образовање на основним академским студијама економске струке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе у некој области које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.

 

Извршилац на пословима у области спорта и културе

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, правене или економске струке, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

 

Извршилац за управно-правне послове и послове на извршењу решења у области инспекцијског надзора

Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области друштвених делатности

 • Закон о буџетском систему
 • Закон о друштвеној бризи о деци
 • Закон о финансијској подршци породици са децом

 Извршилац на пословима у области спорта и културе

 • Закон о спорту

 Извршилац за управно-правне послове и послове на извршењу решења у области инспекцијског надзора

 • Закон о инспекцијском надзору
 • Закон о општем управном поступку

 

VI Услови за рад који се односе на сва напред наведена радна места 

 • Држављанство Републике Србије
 • Да је учесник јавног конкурса пунолетан
 • Да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

  

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

             Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности и интернет адреса (e-mail адреса),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 4. доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стучној спреми),
 5. доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 8. исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

Чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласниок РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту, уверење из казнене евиднције, исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам.

 Образац изјаве налази се на сајту општине Оџаци www.odzaci.rs  одакле се може преузети.

 

 VIII Напомена:

 Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

  

IX  Место рада

 Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24, Оџаци

  

X  Трајање радног односа

 За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

 XI  Aдреса на коју се подносе пријаве:

 Општинска управа општине Оџаци, Конкурсна комисија, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧККОГ РАДНОГ МЕСТА (навести назив радног места за које се конкурише), са напоменом: „не отварати“.

  

XII  Рок за подношење пријава:

 Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

 

XIII  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку – усмена провера – о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, такође, кандидати ће се обавестити путем интернет адресе ако је дата, као телефонским путем.

 

 XIV Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 Јелена Чучковић, тел: 025/466-036

  XV  Напомене

 Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

 

 Број: 03-2-299/2019-IV

 Дана: 30.10.2019. године                

            ОЏАЦИ         

                                                                                Начелник Општинске управе Оџаци

                                                                                дипл. правник Недељко Вученовић,с.р.

TOP