Јавни Kонкурс за попуну извршилачких радних места

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др.закон), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.112-1922/2019 од: 26.02.2019. године, начелник Општинске управе општине Оџаци расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24 Оџаци.

 

II Радно место које се попуњава

 1. Просветни инспектор
 2. Инспектор за спорт
 3. Послови јавних набавки I

 

 

III Опис послова радног места:

 

 Просветни инспектор

 Врши инспекцијски ндзор и контролу  поступања установа (10 основних школа, 3 средње и 1 предшколска) у погледу примене закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе; врши контролу испуњености услова за почетак рада установе као и за проширење делатности; предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је спроведен супротно закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита;  врши преглед прописане еиденције коју води установа; утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа; налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; наређује извршавање прописане мере уколико није извршена; забрањује спровођење радњи у установи које су супротне закону; врши ванредни инспекцијски надзор по представкама, подноси пријаву надлежном органу за кривично дело, прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је надлежан; забрањује обављање делатности нерегистрованим субјектима до испуњења за то прописаних услова, врши превентивни инспекцијски надзор и изриче одговарајуће превентивне мере, врши саветодавне службене посете, припрема извештаје о раду; води прописане евиденције за рад инспекције као и друге послове по налогу руководиоца.

 

Инспектор за спорт

Врши инспекцијски надзор у области спорта, у складу са законом; доноси решења и налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности;  налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом; доноси решења о привременој забрани  обављања одређење спортске активности односни делатности, у складу са законом; предлаже надлежном органу организације у области спорта покретање поступка због повреде радних дужности, дисциплинског поступка или другог поступка ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организација и физичких лица у области спорта;  привремено забрањује извршење појединачног акта организације у области спорта којим је очигледно повређено право члана те организације, односно запосленог, у складу са законом; налаже успостављање стања спортског објекта које одговара намени тог спортског објекта, о трошку власника, односно корисника спортског објекта, уколико је намена тог спортског објекта промењена супротно закону; привремено забрањује коришћење спортског објекта; привремено забрањује рад спортском удружењу ако статусну промену није извршило у складу са законом; забрањује организовање спортске приредбе уколико њено организовање није у складу са законом или нису испуњени услови за њено организовање; забрањује учешће на спортској приредби лицу које не испуњава услове утврђене законом или спортским правилима; привремено забрањује извршење појединачног акта којим се одобрава програм којим се задовољавају опште потребе у области спорта, односно потребе и интереси грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, уколико је програм одобрен супротно овом закону; привремено забрањује рад учесника у систему спорта док не омогући обављање инспекцијског надзора; привремено забрањује обављање рада спортском удружењу, друштву или савезу који у статуту и у спортским правилима не уреди питања утврђена законом; налаже друге мере и радње на које је овлашћен законом; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга;  врши превентивни инспекцијски надзор и изриче одговарајуће превентивне мере, врши саветодавне службене посете, води прописане евиденције за рад инспекције као и друге послове по налогу руководиоца.

 

Послови јавних набавки I

Учествује у изради Финансијског плана Општинске управе, израђује план јавних набавки за Општинску управу; израда роковника јавних набавки; координира рад Комисије за јавне набавке и води административно-стручне послове за потребе Комисије:

припрема конкурсну документацију, израђује огласе о јавној набавци, стара се о јавном оглашавању, доставља понуђачима оглас за јавне набавке мање вредности, даје потребно обавештење понуђачима и припрема нацрте уговора о јавним набавкама;

прибавља потребне сагласности и доставља Законом предвиђене извештаје Управи за јавне набавке; подноси извештај о јавним набавкама; одговоран је за законитост поступка јавне набавке и прати и примењује прописе из области јавних набавки; врши испитивање тржишта за све потребе Општинске управе; прати и примењује прописе из области јавних набавки;

врши контролу и усклађеност финансијских планова са плановима јавних набавки односно плановима набавки индиректних корисника; прати измене и допуне плана јавних набавки и плана набавки код индиректних корисника; учествује у раду  комисије у поступцима јавних набавки код индиректних корисника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења.

 

 

IV Услови за рад на радном месту

 

Просветни инспектор

а) стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 5 година радног искуства на пословима образовања и васпитања и положен стручни испит за рад у органима државне управе или за секретара Установе, положен испит за инспектора.

            б) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно математичких наука и друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања и положен стручни испит у области образовања,  односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

Инспектор за спорт

Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке културе на студијама другог степена, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет.)

 

Послови јавних набавки I

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, правна струка или пољопривредна , положен државни стручни испит, положен испит према Закону о јавним набавкама и најмање три године радног искуства у струци.

 

 

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Просветни инспектор

 • Закон о раду
 • Закон о инспекцијском надзору
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о основама система образовања и васпитања
 • Закон о основном образовању и васпитању
 • Закон о средњем образовању и васпитању
 • Закон о предшколском васпитању и образовању

 

Инспектор за спорт

 • Закон о раду
 • Закон о инспекцијском надзору
 • Закон о општем управном поступку
 • Закон о спорту

 

Послови јавних набавки I

Закон о јавним набавкама

Закон о општем управном поступку

 

VI Услови за рад који се односе на сва напред наведена радна места

 

 • Држављанство Републике Србије
 • Да је учесник јавног конкурса пунолетан
 • Да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

 

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 

            Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности и интернет адреса (e-mail адреса),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 4. доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стучној спреми),
 5. доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 8. исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

 Чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласниок РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту, уверење из казнене евиднције, исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам.

 

Образац изјаве налази се на сајту општине Оџаци www.odzaci.rs  одакле се може преузети.

 

 

VIII Напомена:

 

 • Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

 

IX  Место рада

 

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24, Оџаци

 

 

X  Трајање радног односа

 

 • За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

 

XI  Aдреса на коју се подносе пријаве:

 

 • Општинска управа општине Оџаци, Конкурсна комисија, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ ИЗВРШИЛАЧККОГ РАДНОГ МЕСТА (навести назив радног места за које се конкурише), са напоменом: „не отварати“.

 

 

XII  Рок за подношење пријава:

 

 • Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

 

 

XIII  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 

 • Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку – усмена провера – о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, такође, кандидати ће се обавестити путем интернет адресе ако је дата, као телефонским путем.

 

 

XIV Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 

 • Јелена Чучковић, тел: 025/466-036

 

 

XV  Напомене

 

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

TOP