ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ (Постављање начелника Општинске управе општине Оџаци)

На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др.закон), 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 70. став 1. тачка 20. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/19), Општинско веће општине Оџаци на 71.седници одржаној дана 22.04.2019. године оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

(Постављање начелника Општинске управе општине Оџаци)

 

I Орган у коме се радно место попуњава

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24 Оџаци.

 

II Радно место које се попуњава

 • Начелник Општинске управе општине Оџаци.

 

III Опис послова радног места

 • Руководи радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе, врши права и дужности у име послодавца за службенике и намештенике у Општинској управи и одлучује о њиховим правима, обавезама и одговорностима у првом степену; обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

IV Услови за рад на радном месту

 • Да је пунолетни држављанин Републике Србије,
 • Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци,
 • Да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 • Да му није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

            -Познавање Закона о локалној самоуправи, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,

           

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

            Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности и интернет адреса (e-mail адреса),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 4. доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стучној спреми),
 5. доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 8. исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласниок РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту, уверење из казнене евиднције, исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам.

 

Образац изјаве налази се на сајту општине Оџаци www.odzaci.rs  одакле се може преузети.

 

VII  Место рада

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24, Оџаци

 

VIII Трајање радног односа

 • За наведено радно место, радни однос се заснива на 5 година.

 

IX Aдреса на коју се подносе пријаве:

 • Општинско веће општине Оџаци, Конкурсна комисија, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА“, са напоменом: „не отварати“.

X Рок за подношење пријава:

 • Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу дневном листу „Дневник“.

 

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 • Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку – усмена провера – о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, такође, кандидати ће се обавестити путем интернет адресе ако је дата, као телефонским путем.

 

XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 • Белић Љубомир, тел: 025/466-052

 

XIII  Напомене

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

 

            Број: 06-26-1/2019- III

            Дана: 22.04.2019. године                                          Председник Општинског већа

            ОЏАЦИ                                                                         мр Латинка Васиљковић

 

Обавештење о Јавном конкурсу објављено је у дневном листу "Дневник" дана 23.04.2019. године.

TOP