ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Начелник Општинске управе општине Оџаци, а на основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016), оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ


                  

I Орган у коме се радно место попуњава:

           

            Општинска управа општине Оџаци, у Оџацима, ул. Кнез Михајлова бр. 24

 

II Радно место које се попуњава:

 

 1. Извршилац на пословима обједињене процедуре  и озакоњења, звање саветник, 1 извршилац

 

III Опис послова радног места:

 

             Обавља послове из поступка спровођења обједињене процедуре по захтевима странака  за израду локацијских услова,прибавља услове, сагласности и мишљења јавних предузећа и других надлежних органа неопходних за израду локацијских услова, обавља послове из поступка спровођења обједињене процедуре по захтевима странака за израду грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозвлоле, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, прослеђује захтеве РГЗ за упис права својине и додељивање кућног броја, обавља послове у вези уклањања објеката, води управни поступак по захтевима за постављање привремених монтажних објеката на јавној површини води евиденцију о издатим одобрењима из делокруга одељења, учествује у припреми и изради нацрта и предлога аката органа општине из делатности одељења, спроводи поступак озакоњења у складу са законом, води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања контролише да ли су решени  имовинско-правних односи, пружа стручну помоћ странкама у оквиру послова које обавља, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе. Води записнике комисија и радних тела.

IV Услови за рад на радном месту

 

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, архитектонска, грађевинска или правна струка, положен државни стручни испит и три године радног искуства у струци, вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене, познавање рада на рачунару.

 

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

      -     Закон о планирању и изградњи

 • Закон о општем управном поступку

VI Место рада:

Општинска управа општине Оџаци, у Оџацима, ул. Кнез Михајлова бр. 24

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

-           Општинска управа општине Оџаци, Конкурсна комисија, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧККОГ РАДНОГ МЕСТА (навести назив радног места за које се конкурише)“, са напоменом: „не отварати“.

 

VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Љубомир Белић, тел:025/466052

 

            IX Услови за рад на радном месту:

 • Држављанство Републике Србије
 • Да је учесник јавног конкурса пунолетан
 • Да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

           X  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.

 

XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности и интернет адреса (e-mail адреса),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 4. доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стучној спреми),
 5. доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 8. исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

 

XII Трајање радног односа:

За сва наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

 

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку – усмена провера – о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, такође, кандидати ће се обавестити путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника општинске управе општине Оџаци.

Овај оглас објављује се на web страници www.odzaci.rs, на огласној табли, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то у дневном листу“Днвник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

            Број: 03-19-97/2021-02                                                                                     

            Дана: 15.09.2021. године

            ОЏАЦИ        

TOP