ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 4, 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) и Решења о пупуњавању извршилачког радног места путем интерног конкурса у Општинској управи општине Оџаци број 03-19-82/2021-02 од 01.09.2021.године, начелник Општинске управе општине Оџаци, дана: 01.09.2021. године, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Оџаци, у Оџацима, ул. Кнез Михајлова бр. 24


II Радно место које се попуњава:

 1. Извршилац на пословима обједињене процедуре и озакоњења

 

III Опис послова радног места:

 

Извршилац на пословима обједињене процедуре и озакоњења

Обавља послове из поступка спровођења обједињене процедуре по захтевима странака  за израду локацијских услова,прибавља услове, сагласности и мишљења јавних предузећа и других надлежних органа неопходних за израду локацијских услова, обавља послове из поступка спровођења обједињене процедуре по захтевима странака за израду грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозвлоле, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, прослеђује захтеве РГЗ за упис права својине и додељивање кућног броја, обавља послове у вези уклањања објеката, води управни поступак по захтевима за постављање привремених монтажних објеката на јавној површини води евиденцију о издатим одобрењима из делокруга одељења, учествује у припреми и изради нацрта и предлога аката органа општине из делатности одељења, спроводи поступак озакоњења у складу са законом, води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања контролише да ли су решени  имовинско-правних односи, пружа стручну помоћ странкама у оквиру послова које обавља, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе. Води записнике комисија и радних тела.                              

IV Услови за рад на радном месту

 

Извршилац на пословима обједињене процедуре и озакоњења

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, архитектонска, грађевинска и правна струка, положен државни стручни испит и три године радног искуства у струци, вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене, познавање рада на рачунару.

 

V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

Извршилац на пословима обједињене процедуре и озакоњења

      -    Закон о планирању и изградњи

      -    Закон о општем управном поступку

 

VI Услови за рад који се односе на сва напред наведена радна места

 

 • Држављанство Републике Србије
 • Да је учесник интерног конкурса пунолетан
 • Да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 

            Уз пријаву на интерни конкурс, прилажу се:

 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности и интернет адреса (e-mail адреса),
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 4. доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стучној спреми),
 5. доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту,
 6. доказ о радном искуству у струци (потврда или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство),
 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 8. исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази  прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласниок РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту, уверење из казнене евиднције, исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам.

 

Образац изјаве налази се на сајту општине Оџациwww.odzaci.rs одакле се може преузети.

 

VIII Напомена:

 

 • Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од једне године. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

IX  Место рада

 

 • Општинска управа општине Оџаци, улица Кнез Михајлова 24, Оџаци

 

X  Трајање радног односа

 

 • За наведено радна место, радни однос се заснива на неодређено време.

 

XI  Aдреса на коју се подносе пријаве:

 

 • Општинска управа општине Оџаци, Конкурсна комисија, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци, са назнаком: „ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧККОГ РАДНОГ МЕСТА (навести назив радног места за које се конкурише), са напоменом: „не отварати“.

 

XII  Рок за подношење пријава:

 

 • Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања обавештења о интерном конкурсу на огласној табли Општинске управе општине Оџаци и интернет страници општине Оџаци.

 

XIII  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 

 • Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз коју су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку – усмена провера – о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, такође, кандидати ће се обавестити путем интернет адресе ако је дата, као телефонским путем.

 

XIV Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 

 • Љубомир Белић, тел: 025/466-052

 

XV  Напомене:

 

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, Конкурсна комисија одбацује закључком.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

TOP