ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ПОРЕД ДРЖАВНОГ ПУТА I б РЕДА БР.12, СРПСКИ МИЛЕТИЋ – ОЏАЦИ НА К.П. 2361/1, 2, 7658/1 И 7658/2 К.О. ОЏАЦИ, ДУЖИНЕ Л=2240м

Рок за достављање понуда : 29.07.2022. 11:00
TOP