Javni poziv licima sa invaliditetom za ostvarivanje prava na izdavanje parking karte

OPŠTINA ODŽACI
Raspisuje

JAVNI POZIV
LICIMA SA INVALIDITETOM
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDAVANJE PARKING KARTE ZA OZNAČAVANJE VOZILA INVALIDNOG LICA RADI KORIŠĆENJA PARKING MESTA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
U 2018.GODINI

Opština Odžaci upućuje javni poziv zainteresovanim osobama sa invaliditetom i udrženjima osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Odžaci radi podnošenja zahteva za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za korišćenje parking mesta.

1.OSNOVNE INFORMACIJE
Parking kartu za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom, mogu dobiti :
- invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom,
-lica sa trajnim oštećenjem organizma ili donjih ekstremiteta najmanje 80%
- lica sa mišićnom distrofijom,
-lica obolela od paraplegije ili kvadriplegije,
- lica obolela od cerebralne paralize,
- lica obolela od multipla skleroze
- korisnici invalidskih kolica,
- lica koje imaju oštećenje vida najmanje 90%,
- vojni invalidi koji su po osnovu priznatog svojstva vojnog invalida I grupe sa 100% invaliditeta-trajno ostvarili pravo na putničko motorno vozilo,
- civilni invalidi rata kojima je priznato svojstvo civilnog invalida rata I grupe sa 100% invaliditeta-trajno,
- ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe sa trajnim oštećenjem donjih ekstremiteta
- vojni i civilni invalidi rata po osnovu gubitka vida na oba oka-100% odnosno smanjenja obostranog vida 90%,
- lica smetnjama u razvoju i autizmom,
- lica sa oboljenjem bubrega koje zahtevaju trajnu dijalizu.
2.PODNOŠENJE ZAHTEVA - ROK I NAČIN
Lice koje želi da ostvari pravo za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica mora podneti Opštinskoj Upravi opštine Odžaci-Odelenju za društvene delatnosti, zahtev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom, u skladu sa ovim Javnim pozivom.
Uz zahtev iz stava 1. ove tačke neophodno je priložiti fotokopije sledećih dokaza :
-potvrda o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju,
- lična karta osobe sa invaliditetom, odnosno prijava prebivališta za maloletno dete,
- saobraćajna dozvola koja se vodi na osobu sa invaliditetom ili ugovor o lizingu,
- vozačka dozvole
Ukoliko je vlasnik vozila roditelj,staratelj ili hranitelj lica koje ostvaruje pravo potrebno je dostaviti fotokopije sledećih dokaza:
-potvrda o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju,
- saobraćajna dozvola ili ugovor o lizingu
- lične karte roditelja, staratelja ili hranitelja i rešenje centra za socijalni rad o stavljanju pod starateljstvo odnosno rešenje o hraniteljstvu
-izvod iz matične knjige rođenih vlasnika vozila kao dokaz o stepenu srodstva za lice koje ostvaruje pravo
Ukoliko je vlasnik vozila bračni drug lica koje ostvaruje pravo potrebno pored gore navedenog podneti i fokopije sledećih dokaza:
-izvod iz matične knjige venčanih, a za vanbračnog partnera-izjava 2 svedoka overena u sudu ili u opštini.
Lice koje ostvari pravo na dobijanje parking karte za označavanje vozila dužno je da dostavi jednu fotografiju formata 30x35 cm, fotokopiju lične karte i saobraćjne dozvole
Zahtevi za korišćenje parking karata osoba sa invaliditetom mogu se podnositi tokom kalendarske godine,a preuzimaju se u zgradi Opštinske uprave opštine Odžaci Knez Mihajlova broj 24 Odžaci (pisarnica).
Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci, sa naznakom za „JAVNI POZIV LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDAVANJE PARKING KARTE ZA OZNAČAVANJE VOZILA INVALIDNOG LICA“

......................................................................
izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци