Stationery 23

 
 

Služba za poslove organa opštine

Kontakt telefon: 025 466 069

Služba obavlja sledeće poslove: stručno-administrativne i organizaciono-tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tela, Predsednika opštine i Opštinsko veće, obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, sređivanje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća, pružanje stručne pomoći Predsedniku opštine i članovima Opštinskog veća, pružanje stručne pomoći odbornicima u izradi predloga koje podnose Skupštini opštine i njenim telima, pružanje stručne pomoći Opštinskoj upravi u pripremi nacrta propisa i drugih opštih akata, izbor, imenovanja i postavljenja, vrši administrativne i stručne poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana, poslove uređivanja i izdavanja Službenog lista opštine, zapisničke poslove za Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće i radna tela Skupštine opštine, obavlja protokolarne poslove za potrebe Predsednika opštine, i Opštinsko veće, poslove koji se odnose na javnost rada opštine, obavlja poslove informisanja za potrebe organa opštine, obezbeđuje uslove za rad akreditovanih novinara i drugih medija u opštini, informativno-propagandnu aktivnost i druge stručne poslove u oblasti informisanja, obezbeđuje ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi opštinske vlasti, obavlja informativne poslove za potrebe Predsednika opštine, Skupštine opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave.

Obavlja i druge stručne, administrativne i druge poslove koje joj poveri Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave.

izbori-lat
KONKURSI-LAT
INFORMATOR-LAT
kontakt-lat
JAVNOG-ZNAC-LAT
euprava-lat
inval-lat

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Kursna Lista