Služba za budžetsku inspekciju i reviziju


 

nena stokuca  Budžetski inspektor: Nevenka Stokuća

  Коntakt telefon: 025 466 000

  E-mail adresa: nena.s@odzaci.rs

 

 

 


 Služba za budžetsku inspekciju nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

         Budžetski inspektor vrši kontrolu poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija i druge dokumentacije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, sa ciljem da utvrdi dali su sredstva namenski i zakonito korišćena.

         Cilj kontrole je povećanje finansijske discipline u raspolaganju sredstvima ostvarenim iz javnih prihoda, a naročito:

PROGRAM RADA SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE OPŠTINE ODŽACI ZA 2018. GODINU